Skip to content

ADHO’nun Kesişen Kapsayıcılık Görev Gücü Duyurusu

English | Español | Italiano | 中文

ADHO’nun Kesişen Kapsayıcılık Görev Gücü (önceki adıyla Irkçılık Karşıtı Görev Gücü ), ADHO ve faaliyetleriyle bağlantılı daha geniş bir DH (Digital Humanities (DH) – Dijital Beşeri Bilimler) topluluğu içindeki sistematik eşitsizlikleri ele almak için acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu faaliyetler mevcut küresel bağlamlarda kontrolsüz bir tekno-pozitivizm ile gittikçe şiddetlenen ırk, sınıf, cinsiyet, yetenek, kast, kabile, cinsellik, milliyet, coğrafi konum, din, sağlık, dil veya diğer sosyal kategorileri kapsamakta ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır.  

Bu görev gücü, ‘Black Lives Matter, Structural Racism, and Establishment Violence’ bildirisi ile başlatılan tartışmaları genişletip güçlendirmekte ve ötekileştirilen kişi, kuruluş ve toplulukları tanımayı, dinlemeyi ve onlardan bir şeyler öğrenmeyi amaçlamaktadır. 

Bu görev ekibinin üyeleri, farklı alanlardan ve uygulama topluluklarından Dijital Beşeri Bilimleri temsil etmektedir. Görev ekibi üyelerimizin farklı ancak birbirini tamamlayan yaşam deneyimleri ve konumları, bizi dijital olarak düzenlenmiş alanlar içinde ve ötesinde EDI (equity, diversity, and inclusion – eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık), ayrımcılıkla mücadele ve sosyal adalet çalışmalarına yönelik kendine dönük ve eleştirel bir farkındalığı savunmaya teşvik etmektedir.

Bu Kesişen Kapsayıcılık Görev Gücünün hedefleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • DH ve ilgili alanlarda beyaz/ırk ayrıcalığı, cis-heteroseksizm, cinsiyetçilik, kastçılık, sınıfçılık, yetenekçilik, yeni sömürgecilik, yabancı düşmanlığı, dilsel veya dini dayatma ve ayrımcılığa ve diğer baskılara karşı aktif direniş yapıları geliştirmeye yönelik savunuculuk ve etkinlikler yapmak; 
  • DH çalışmalarının, pedagojisinin ve sosyal yardımın doğası gereği asimetrik güç ilişkileri içinde nasıl konumlandığını kabul ederek ve daha kapsayıcı bir küresel DH topluluğunun geliştirilmesine olanak tanıyan altyapı dönüşümleri için önerilerde bulunmak;
  • normatif yapısal, kurumsal, teknik ve dilsel paradigmaların ötesinde bağımsız bir DH pratiği inşa etmek için kurucu kuruluşlarımızdan meslektaşlar ile işbirliği yapmak ve çoğunluk dünyalarından (majority worlds) mevcut ve gelecek vadeden DH paydaşlarıyla yeni ilişkiler geliştirmek;
  • yukarıdaki konularda, çalışmalarımızın ve savunuculuğumuzun tüm yönlerinde, DH topluluğu ile işbirliği içinde kesişen eşitliği, çeşitliliği ve katılımı teşvik etmeye çalışmak. 

Daha fazla bilgi almak için:  Kesişen Kapsayıcılık Görev Gücü Bu bağlamda küresel DH topluluğundan dönütler bekliyoruz. Soru, fikir ve yorumlarınızı   edi@adho.org adresine gönderebilirsiniz.

 __________ 

*ADHO’nun başlıca faaliyetleri, uluslararası DH konferanslarını yürütmek, dergilere sponsor olmak,  ödüller ve burslar sunmaktır.